top of page

學生作品

自創竹器(竹篾創作)

第二階段  (19/20 學年)

自創竹器 - 曾壁山中學
自創竹器 - 曾壁山中學

press to zoom

press to zoom

press to zoom
自創竹器 - 曾壁山中學
自創竹器 - 曾壁山中學

press to zoom
1/5
自創竹器 - 大坑東宣道小學
自創竹器 - 大坑東宣道小學

press to zoom

press to zoom
自創竹器 - 大坑東宣道小學
自創竹器 - 大坑東宣道小學

press to zoom
1/2
自創竹器 - 東華三院高可寧紀念小學
自創竹器 - 東華三院高可寧紀念小學

press to zoom

press to zoom

press to zoom
自創竹器 - 東華三院高可寧紀念小學
自創竹器 - 東華三院高可寧紀念小學

press to zoom
1/4
自創竹器 - 青年會書院
自創竹器 - 青年會書院

press to zoom

press to zoom

press to zoom
自創竹器 - 青年會書院
自創竹器 - 青年會書院

press to zoom
1/12
自創竹器 - 保良局田家炳千禧小學
自創竹器 - 保良局田家炳千禧小學

press to zoom

press to zoom

press to zoom
自創竹器 - 保良局田家炳千禧小學
自創竹器 - 保良局田家炳千禧小學

press to zoom
1/9
自創竹器 - 胡素貞博士紀念學校
自創竹器 - 胡素貞博士紀念學校

press to zoom

press to zoom

press to zoom
自創竹器 - 胡素貞博士紀念學校
自創竹器 - 胡素貞博士紀念學校

press to zoom
1/4
bottom of page